מדריכים מקצועיים חזרה לעמוד מדריכים מקצועיים

הוראות ניהול ספרים שאלות ותשובות

לתמיכה המקצועית מגיעות שאלות שונות הנוגעות להוראות ניהול ספרים

במדריך זה נעלה חלק מהשאלות.


האם החשבונית מס צריכה להיות חתומה ?

בחשבונית מס לא דרושה חתימה.

לעומת זאת בקבלה ובתעודת משלוח דרושה חתימה.

באמצעות תוכנת פרילאנס ניתן להעלות חתימה בקובץ.


מה ההבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס ?

ע"פ החוק כל עוסק צריך להוציא חשבונית עסקה ( גם עוסק פטור ).

לעומת זאת חשבונית מס רשאי להוציא רק עוסק מורשה.

רק על סמך חשבונית מס ניתן לקזז מע"מ תשומות.

בפרקטיקה חשבונית עסקה משמשת כדרישת תשלום.


האם אפשר להוציא קבלה זמנית ?

אין בהוראות ניהול ספרים התיחסות למושג קבלה זמנית.

יש הנוהגים בהוצאת קבלה זמנית כאשר הם מחוץ לעסק.

כאשר מגיעים לבית העסק מוציאים קבלה ממוחשבת אשר מחליפה

את הקבלה הזמנית.

לדעת מלומדים שיטה זו אינה נוגדת את הוראות החוק אך היא אינה מומלצת.


האם אפשר להוציא חשבונית במט"ח ?

ניתן לערוך חשבונית במט"ח ( אם כך סוכמו תנאי העסקה ).

אבל בהעתק שנשאר בספרי הנהלת חשבונות יש לתרגם את סכום מטבע החוץ לשקלים חדשים ע"פ

שער החליפין ביום העסקה.


תוך כמה זמן צריך לבצע את הרישום בספר תקבולים ותשלומים ?

הרישום בספר תקבולים תשלומים יבוצע לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש בו בוצעה הפעולה.


מתי צריך להוציא חשבונית מס ?

א. מכר טובין

במכר של טובין מועד החיוב במע"מ הינו עם הספקת המוצר ללקוח (בסיס מצטבר), זאת ללא תלות באופן התשלום.

את חשבונית המס ניתן להוציא תוך 14 יום ממועד החיוב במס.


ב. מתן שירותים

בעסקאות של מתן שירותים מועד החיוב במע"מ תלוי, בין היתר, בסוג השירות, כדלהלן:
 
1. בעלי מקצועות חופשיים, השכרת נכסים, עסקאות אשראי ונותני שירותים אחרים בתוספת י"א

שירותים שניתנים על ידי בעלי מקצועות חופשיים (כגון: עו"ד, רו"ח, רופאים, שמאי מקרקעין וכדומה), עסקאות של מתן אשראי ,

עסקאות השכרת נכסים, חייבים במס על בסיס מזומן. כלומר, מועד החיוב במס הינו עם קבלת התמורה, ללא תלות בהתקדמות

מתן השירות.
 
בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשס"ט-2008, נותני שירותים אחרים, שבתחולת תוספת י"א להוראות ניהול

פנקסים ואשר מחזור העסקאות שלהם (כולל מע"מ) אינו עולה על 15 מיליון ש"ח בשנה, ללא הגבלה במספר המועסקים, חייבים

במע"מ על בסיס מזומן. תחילת הוראת השעה הינה מיום 1 בינואר 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2010.
 
נותני השירותים שבתחולת תוספת י"א הינם נותני שירותים אשר לא נכללו בתוספת אחרת להוראות ניהול פנקסים, כגון, בעלי

אולמות שמחות, מסעדות, בתי מלון, פנסיון, נותני שירותי שיפוצים ותיקונים במבנים, בתי קולנוע, חברות הובלה, שמירה וניקיון

ועוד. 

את חשבונית המס ניתן להפיק תוך 7 ימים מקבלת התמורה.
 
2. אחרים

שירותים אחרים שאינם נכללים בסעיף 1 לעיל, חייבים במע"מ לפי בסיס מצטבר. כלומר, החיוב במע"מ הוא עם מתן השירות.

שירותים, אשר אינם כלולים בסעיף 1 לעיל, בהם פועלים הצדדים על בסיס התחשבנות תקופתית, כגון, חודשית, חייבים במע"מ

בהתאם לשיעור המע"מ החל בחודש מתן השירות.

בשירות שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במע"מ הינו בגמר מתן השירות או בעת קבלת התקבולים,

כמוקדם (בסיס מעורב).


איך מתקנים חשבונית מס ?

בוטלה עסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי,

יש לנהוג כדלקמן:

1.אם טרם יצא מקור החשבונית מרשות העוסק וטרם דווח עליה בדוח התקופתי למע"מ, תבוטל החשבונית ע"י ציון המילה

מבטול על גבי המקור והצמדת המקור להעתקים.

2.אם מקור החשבונית יצא מרשות העוסק יש לתקן את סכום החשבונית שתצא לאחר מכאן לאותו לקוח

( חשבונית נוספת או חשבונית זיכוי )


מהם הנהלים לגבי חשבונית זיכוי ?

יש למלא את אחד מהתנאים הבאים:

1.הלקוח קיבל את הודעת הזיכוי בחתימתו של העוסק על העתק שנותר במערכת הנהלת החשבונות

2.הודעת הזיכוי נשלחה בדואר רשום, עם אישור מסירה.

לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,100 ש"ח- אישור המסירה יצורף להעתק חשבונית הזיכוי שנותרה במערכת

הנהלת החשבונות

3.נתקבל אישור שהודעת הזיכוי התקבלה בפקסימיליה


אם אני לא מדווח למע"מ במועד מה קורה ?

אם לא תדווח למע"מ במועד ישנן מספר סנקציות.

א.קנס על איחור בהגשת דוח לכל שבועיים או חלק מהם 204 ש"ח

ב.הוצאות הכרוכות בהפעלת הליכי גבייה 36 ש"ח

ג.קנס פיגורים לכל שבוע 0.2%

ד.הפרשי ריבית ( לשנה ) 4%

ה.קנס בשל אי תשלום במועד לכל שבוע עד חצי שנה 0.25%

ן.קנס בשל אי תשלום במועד לכל שבוע מעל חצי שנה 0.5%

ז.במידה והחשבון שלך עוקל ישנה הוצאה נוספת בסכום של 41 ש"ח לכל מכתב בגין העיקול

למידע נוסף מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם או חייג 1599-563-564
שם
משפחה
טלפון
דוא"ל
נושא
שרות מנהל חשבונות אישי הזמין לכל השאלות והסוגיות המקצועיות בהם אתם נתקלים.
תמיכה שנתית במחיר סמלי הכוללת סיוע טכני לכל המודולים בתוכנת הנהלת חשבונות.
רכישת חתימה אלקטרונית לצורך משלוח מסמכים עסקיים במייל,
על-פי הוראות מס הכנסה.
שירותים נוספים
הנהלת חשבונות פתיחת עסק הדרכה וייעוץ לפתיחת עסק חדש הגשת דוח שנתי למס הכנסה הצהרת הון הדרכה אישית על התוכנה קורס פתיחה ונהול עסק
 
כמה להפריש לקרן פנסיה בשנת 2013הוצאות מוכרות לצורך מסעוסק פטורמדריך פתיחת עסקעוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת עוסק פטור במס הכנסהפתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי מדריכים נוספים
 
תמיכה בתוכנת הנהלת חשבונות בקשות פיתוח למודולים נוספים רואי חשבון הנהלת חשבונות יזמות עסקית
 
מחזור עוסק פטור 2015מועד הגשת דוח שנתי 2013מפקד מלאי ליום 31 לדצמבר 2013מחשבון נקודת איזוןמחשבון מע"מטלפונים מס הכנסהתשלום מס הכנסה באינטרנטתשלום מע"מ באינטרנט מידע נוסף
   
  הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל תוכנה רשומה במס הכנסה רואי חשבון